wz

8. romantismus ve světové a české literatuře

 

1.      1. polovina 19. stol.

2.      revoluce: 1789 ve Francii a 1848 v Evropě, naděje na nové společenské uspořádání (volnost, rovnost, bratrství)

3.      architektura: anglické parky; novogotika – Hluboká, Lednice
malířství: E. Delacroix, A. Kosárek, J. Navrátil
hudba: F. Schubert, G. Rossini, F. Chopin, Smetana, Dvořák

4.      byronismus – spor hrdiny se světem, osamocený boj za svobodu

5.       

Romantismus v Evropě

Myšlenkové hnutí a jeden z hlavních směrů ve výtvarném umění, hudbě a literatuře v 19. století. Rozrušoval hodnoty, které přineslo osvícenství a klasicismu.s Romantismus byl uměním vyhraněně subjektivistickým a individualistickým. Zásadně odmítal klasické estetické normy, kladl důraz na původnost, tvůrčí svobodu umělce, jeho emocionalitu a spontaneitu, preferoval lidové umění a národní tradice. Romantický hrdina se zpravidla ocitá v neřešitelném konfliktu se světem, ve němž se cítí jako osamělý cizinec. Hlavní hrdina splývá s autorem, vyjadřuje jeho myšlenky a cítění, hrdinové byli výjimeční – nepodrobovali se zvyklostem společnosti, pohrdali společností. Romantičtí autoři mají zájem o dějiny a obdivují lidovou slovesnost a její výtvory.

Německo

Bratři Grimmové (Jakob a Wilhelm)

Pohádky bratří Grimmů – základ v indoevropských příbězích, šířili je vysloužilí vojáci, kteří chodili Evropou za prací, jsou drsné a strašidelné, nemívají dobrý konec

Henrich Heine

Kniha písní – tématem je nešťastná láska; romantické motivy – moře (nevyzpytatelnost, nezkrotný živel, ohromná síla), láska, obsahuje filosofické myšlenky

Anglie

George Gordon Byron

Otec alkoholik, matka blázen. George studuje v Cambridge, tam píše své první básně. Poté se vrací na rodinné sídlo. Odjíždí z Anglie. Vrací se za matkou, která již mrtvá. Opět odjíždí.

Child Haroldova pouť – lyrický hrdina Childe Harold, mladý anglický šlechtic a básník, nespokojený s poměry ve své vlasti a znechucený svým osobním životem, se rozhodl pro pouť Evropou. Vášnivá touha po svobodě, obdiv ke kráse přírodních scenerií, k památným místům historie. Po překonání světobolu vyjadřuje vzdor a protest proti nesvobodě a tyranii. Dílo bylo přijato velkolepě.

Emily Bronteová

Všechny sestry Bronteovy žijí na samotě v Yorsheeru, cítí se osamoceny, tak píší romány. Hrdinkami jsou ženy bez postavení, ale inteligentní. (Charlotta Bronteová – Jana Eyrová – příběh vychovatelky Jany, která hledá práci. Zamiluje se do svého pána Rochestra. je ženatý. Jana zdědí peníze a vrací se k němu, přináší mu štěstí. Zfilmováno s I. Janžurovou v hlavní roli.)

Na větrné hůrce – z období viktoriánské Anglie; Pan Earnshaw se jednou vrátil z města s malým špinavým chlapcem, kterého našel na ulici. Dal mu jméno Heathcliff. Jeho žena a ději (Hindley a Katka) ho neměli rádi. Earnshawovi zemřeli. Hindley odjel do města do školy a Katka se s Heathcliffem skamarádila. Když se Hindley vrátil, Heathcliffa vyhodil. Katka za ním utekla. Katka se seznamuje s Edgarem a Isabelou. Katka si vezme Edgara, Isabela se zamiluje do Heathcliffa, ten si jí vezme jen z vypočítavosti. Nakonec si Katčina dcera Kateřina vezme Heathcliffova syna Lintona, který umírá. Umře i Heathcliff.

Francie

Victor Hugo

Jeho první drama Cromwell se stalo manifestem romantismu. Podporuje kandidaturu Ludvíka Napoleona na prezidenta, obhajuje všeobecné volby a svobodu tisku. Uprchne do Belgie, kde píše své vrcholné básnické dílo, sbírku Tresty, jíž se mstí nedemokratickým uchvatitelům moci ve Francii. Ve stáří se Hugo těšil veliké úctě a jeho 84. narozeniny slavila celá Francie. Na pohřeb se mu přišlo poklonit na tisíc lidí.

Chrám Matky boží v Paříži – součást volné prozaické trilogie, Paříž ludvíka XXI., obraz královského dvora, kontrast krásy a ošklivosti, Esmeralda X Quasimodo;láska ke krásné cikánce Esmeraldě postaví kněze Frolla do neřešitelné situace a odkryje záporné stránky jeho charakteru. Frollovo jednání ostře kontrastuje s jednáním Quasimoda, jehož činy jsou vedeny ušlechtilostí a obětavostí

Bídníci – hlavní hrdina Jean Valjean je odsouzený za krádež chleba k mnohaletému trestu na galejích. Uteče, změní svůj život. Stane se podnikatelem, který zmírňuje bídu chudých, stane se starostou. U soudu se přizná, že je Valjean, opět poslán na galeje, ale uteče. Stará se o Cosettu, které zemřela matka, jíž Valjean slíbil, že se o ní postará.

Stendhal

Důstojník u Napoleona. Po jeho pádu odchází do Itálie. Jeho dílo se stalo slavné až po smrti.

Červený a černý – příběh Juliena Sorela, jeho ctižádostivost a snaha vyniknout ve společnosti i cestou pokrytectví a přetvářky, barvy symbolizují vojenskou uniformu a kněžskou kariéru.

Karouza parmská – příběh mladého šlechtice, dějiště v Itálii a v bitvě u Wateroo. V milostném afektu zabije člověka, je vězněn, uteče. Jeho milá je mrtvá.

USA

Edgar Allan Poe

Narodil se v Bostonu, rodiče ztratil. Ujali se o manželé Allanovi, bohatí obchodníci. Edgar se nepohodl s otčímem a utekl. Píše první knihu básní Temerlan a jiné básně. Vstupuje do vojenské akademie, odkud je vyhozen. Umírá v nemocnici, opilý.

sbírka Jáma a kyvadlo – obsahuje prózy, počátky hororu; Rukopis nalezený v lahvi, Zánik domu Usherů, Vraždy v ulici Morgue – první detektivní povídka; Jáma a kyvadlo – hrůzostrašný děj, Zlatý brouk, Černý Kocour.

Havran – ukazuje Poovu velikost nadání a intelektu, nad láskou vítězí smrt a zánik.

Rusko

Alexandr Sergejevič Puškin

básník, prozaik, dramatik; hledá ideály svobody, vystupuje proti tehdejší formě ruského básnictví. Nejvíce na něj zapůsobil pobyt na ruském venkově. zamiloval si ruskou zemi, její prostý lid. Proniká do lidové poezie, obohacuje si jí svůj jazyk. Usiluje o očištění ruštiny.

Evžen Oněgin – pocity ústředního hrdiny jako zbytečného člověka, šlechtic plný předsevzetí a úmyslů, ale neschopen je uskutečnit, ztrácí smysl života; Taťána – nositelka nejkrásnějších ženských vlastností, ušlechtilosti a opravdového citu; Evžen nezávazným životem upadl do stereotypu, nebyl šťastný, seznámil se s Taťjánou. Ta se do něj zamiluje, ale on ji odmítá. Po letech se setkají a on se zamiluje do ní, ona je však věrná manželovi.

Ruslan a Ludmila, Cikáni, Boris Godunov, Kapitánská dcerka, Měděný jezdec, Piková dáma

 

 

Český romantismus

hlavní úkol literatury je výchova k vlastenectví, tento požadavek zpomaluje rozvoj romatismu

Karel Hynek Mácha

nejvýznamnější představitel českého literárního romantismu, zakladatel novodobé básnické tradice; vystudoval práva a filosofii; zručný kreslíř a herec ochotnického divadla. Zamýšlí se nad životem. Hledá odpovědi na otázku o konečnosti lidské existence, kterou chápal jako součást přírodního dění.

Máj – lyricko-epická báseň; skladba má čtyři dějství, dvě intermezza a předzpěv. 1. zpěv: Jarmila se dozví, že Vilém zabil svého otce, Jarmilina svůdce a čeká na smrt. Zabije se. 2. zpěv: Vilém uvažuje před popravou, vzpomíná na dětství. 1. intermezzo: Příroda a sbor duchů čekají Vilémův návrat do lůna matky země. 3. zpěv: líčení jezerní májové krajiny. Poprava. 2. intermezzo: ztráta vůdce.4. zpěv. vstup básníka do děje; Máchův životní pocit se promítl v příběhu Viléma a Jarmily.

Marinka – má zřetelnou písňovou formu, skládá se ze zpěvů a meziher. Mácha se vrací ke své první tragické lásce.

 

Václav Bolemír Nebeský

Ze smíšené rodiny šafáře, Kokořín. Studoval v České Lípě, Litoměřicích, v Praze filosofii. Básník, překladatel antické literatury, literární historik a publicista.

Protichůdci – lyrickoepická báseň, pokoušející se překonat romantický rozpor mezi snem a skutečností příklonem k realitě.

 

Josef Václav Frič

Studium na gymnáziu. Byl ve styku s tajným spolkem Repeal a revolučními demokraty. Účastnil se bojů na pražských barikádách. Uprchl do Vídně, zatčení, amnestie, exil. Překladatel Byrona – Nevěsta z Abydu, Manfréda.

Rozpravy duše – básně, jsou odrazem duševních zmatků mladého básníka strhávaného vírem společenských události.

 

Josef Kajetán Tyl

Usiloval o výchovu národní společnosti ve vlasteneckém duchu. Svou spisovatelskou činnost začal historickými povídkami z českých dějin. Uvedl do naší literatury všední život prostého člověka, zobrazil jeho utrpení i jeho mravní velikost.

Fidlovačka – zachycuje život pražských lidových vrstev

Strakonický dudák – je oslavou nejryzejších vlastností českého člověka, ale zároveň i varováním před nedostatky české národní povahy.

 

Karel Jaromír Erben

absolvoval gymnázium, studium v Praze – filosofie a práva. Snaha o zrovnoprávnění s Němci, zasloužil se o lepší poznání české literatury, posílil národní sebevědomí a autoritu.

Kytice z pověstí národních – podkladem jsou české báje, jediná původní básnická kniha; boj člověka s přírodou, s nadpřirozenými silami, motiv mateřské lásky, kterákoliv volba vede k tragédii (Vodník, Zlatý kolovrat, Záhořovo lože, Holoubek, Věštkyně)

Prostonárodní české písně a říkadla (české národní písně), Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (pohádky) – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pták ohnivák a liška Ryška