wz

7. Literatura v době NO – od počátku NO do 30. let 19. st.

 

1.      polovina 18. století – 30. léta 19. století

2.      národní a demokratické uvědomování lidu, formování novodobého českého národa; vydání tolerančního patentu (svoboda náboženství), zrušení jezuitského řádu a především zrušení nevolnictví, omezení cenzury a všeobecná školská reforma.; objevuje se divadlo (Prokop Šedivý, Václav Thám);

3.      architektura: stavovské divadlo
malířství: Carmine – Kotce
hudba: Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, F. J. Haydn, W. A. Mozart

4.      slavistika – nauka o slovanství
almanach – sborník

5.       

Klasicismus

směr, který vznikl ve Francii v 17. století, opíral se o klasické estetické normy, jež odvozoval z antických vzorů. Důraz kladl na jednotný a pevný řád, který vymezil literární žánry po stránce formální i tématické. Rozlišovaly se žánry vysoké (óda, epos, tragédie), které zpracovávaly zejména témata historická a žánry nízké (bajka, satira, komedie), zachycující život neurozených vrstev.

Pierre Corneille

Cid – tragédie; rozpor mezi rozumem a citem, otec urazí Rodrigova otce, ten ho v souboji zabije, Xiména v zájmu rodové cti žádá Rodrigovu hlavu, vyzná se však ze své lásky k němu, po roce oplakávání otce a Rodrigova boje za Španělsko král rozhodne o svatbě

Jean Racine

Faidra – čerpá z Euripida; žena athénského krále Thesea potlačuje dlouho lásku k nevlastnímu synovi Hyppolytovi, projeví mu svůj cit v době, kdy se domnívá, že král v cizině zemřel, ale Hyppolyt zůstane chladný a odmítavý. Faidra chce podnítit jeho ctižádost a navrhuje mu, že se spolu podělí o trůn, král Theseus se však vrací a ušlechtilého Hyppolyta obžalovává Faidřina chůva z pokusu o zneuctění nevlastní matky, král vyžene syna ze země a vyzývá bohy, aby potrestali zločin. Faidra vypije jed a před smrtí se doznává Theseovi, že jej oklamala.

Moliére

Tartuffe – hra odhalovala pokrytectví a svatouškovství, titulní postavou mířila proti církvi; Tartuffe si získal důvěru měšťana Orgona, ovládá ho a nabývá vlivu nad jeho rodinou, usiluje o jeho ženu, má si vzít jeho dceru a členové rodiny se marně pokoušejí překazit tyto záměry. Orgon zcela podléhá Tartuffovi, dokonce mu připíše i svůj majetek a jen králův zásah zabrání úplnému zničení rodiny.

Jean de la Fontaine

Bajky – vychází od Ezopa, od středověké moralistní bajky, shrnuje mravní učení ve smyslu praktické životní morálky.

 

Osvícenství

navazuje na renesanci, rozvíjí tradice racionalismu, optimismu; rozumový přístup ke skutečnosti, v rozumu vidí protiklad ke slepé víře a iracionalitě baroka. rozum má a může osvobozovat člověka z otrocké nevědomosti, z podléhání pověrám, podřízenosti světským a duchovním autoritám, které nerespektují jeho lidská práva. Mimořádný význam kladen na výchovu a vzdělání, vědu a vědecké myšlení, chtěli proniknout k tajemství přírody.

Francois Voltaire

Candide neboli Optimismus – filosofická a satirická povídka o hledání lidského štěstí, vychovatel bezbřehý optimista a sluha zase pesimista, kritika obojího, světové zlo lze překonat pečlivou prací

Denis Diderot

Jeptiška – nemanželská dcera poslána proti své vůli do kláštera. V dopisech psaných markýzi de Croismare sděluje své životní osudy a pocity. V klášteře Zuzana zakusí kromě dalších strastí i sadistickou krutost ze strany své nové představené, stejně tak je v dalším klášteře svědkem vášně, zešílení a smrti lesbické představené. Zuzana nakonec uprchne, zemře v Paříži.

Jakub fatalista – jedná se o rozprávění sluhy Jakuba a jeho pána během zdánlivě bezcílného putování. Spor o to, má-li člověk možnost svobodného rozhodování, nebo je-li jeho život předurčen osudem.

Daniel Defoe

Robinskon Crusoe – děj vychází pravděpodobně ze skutečného příběhu skotského námořníka Alexandra Selkirka. Je psán v ich formě, vypráví osudy trosečníka, který po 28 let obývá pustý ostrov. Oslava umu, podnikavosti a vztahu k přírodě.

Jonathan Swift

Gulliverovy cesty – hrdina putuje po čtyřech fiktivních prostředích (trpaslíci, obři, blázniví učenci, ušlechtilí koně), hrdina si uvědomuje, jak absurdně se člověk občas chová a jak málo zmůže rozum, jestliže se neopírá o životní zkušenosti.

Preromantismus

Literatura opustila pevná pravidla klasicismu, tématicky se obohacuje přírodou a mytologií. Na rozdíl od klasicismu, který byl uměleckým směrem aristokracie, v preromantismu nastupuje měšťanstvo. Odmítá despocie a nesvobody Každý jedinec má právo na plný, ničím neomezovaný citový život, cit je zdrojem a projevem pravých morálních hodnot.

Gotthold Ephiraim Lessing

Emilie Galotti – první německá měšťanská tragédie, dívka, která volí raději smrt z rukou svého otce, než by se stala obětí panovnické zvůle

Johann Wolfgang Goethe

Utrpení mladého Werthera – první román, částečně v dopisech a deníkovou formou podává obraz vnitřního života mladého člověka, který se nešťastně zamiloval do snoubenky svého přítele, nakonec spáchal sebevraždu.

Faust – dvoudílné filosofické drama, podobenství o lidském údělu na tomto světě, doktor Faust je věčně nespokojený sám se sebou a touží po absolutním poznání, uzavírá smlouvu s Mefistofelem, nakonec je spasen, lidská činnost vedená ušlechtilým cílem.

1. fáze – obranná

tuto fázi obrození odstartovalo vydání Rozprav na obranu jazyka slovanského, zvláště českého Bohuslava Balbína Františkem Martinem Pelclem; cíle: čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk, zvětšit zájem o českou kulturu a dějiny

Jazykověda

Josef Dobrovský

Dějiny české řeči a literatury – především dějiny českého jazyka; charakterizuje české dějiny, sympatizuje s husity a 16. stoletím, protože lidé četli a přemýšleli, období pobělohorské charakterizuje jako období úpadku české řeči

Základy jazyka staroslověnského – první vědecká mluvnice staroslověnštiny; zakladatel slavistiky, latinsky

 

Historie

František Martin Pelcl

Nová kronika česká – patří k nejdůležitějším původním dějepisným spisům v začátcích NO

Základy české mluvnice – nejlepší mluvnice těch dob

 

Počátky novočeského básnictví

Václav Thám

Básně v řeči vázané – předmluva je obhajobou češtiny a české literatury v duchu dřívějších obran, zdůraznění osvícenského myšlení, Josefa II.; ukázky ze starší české literatury, překlady a původní básně Thámovy, příspěvky ostatních účastníků

 

Antonín Jaroslav Puchmajer

Sebrání básní a zpěvů – 5 almanachů, snaha o zvýšení úrovně českého básnictví, rozmanité žánry a formy

2. fáze – ofenzivní

ovlivněno napoleonskými válkami; rozvoj básnického i odborného jazyka, rozšíření slovní zásoby, slovanský humanismus, historismus (husité), víra v budoucnost národa

Literatura vědecká

Josef Jungmann

Slovník česko – německý – nejúplnější soubor českých slov, vytváření nových slov

Slovesnost – učebnice literární teorie, poetiky a slohová čítanka s literárními ukázkami pro gymnázia

Historie literatury české – dějiny literatury a bibliografický soupis tehdy známých českých literárních památek; periodizace vývoje literatury a charakteristika jednotlivých období jejího vývoje s výkladem

 

Pavel Josef Šafařík

Slovanské starožitnosti – spis o nejstarších dějinách všech slovanských národů až do konce 1. tis., jejich kultuře a šíření v Evropě

Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích – všichni Slované jsou jeden národ a jednotlivé jazyky jsou nářečími

 

František Palacký

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě – základní historické pětisvazkové dílo – výklad národní minulosti od nejstarších dob do r. 1526

 

Literatura umělecká

Jan Kollár

básník, sběratel, kněz, profesor

Slávy dcera – obsahuje 5 zpěvů, pojmenovaných podle řek protékajících slovanským územím; tématem je osud Slovanstva, naděje na jeho slavnou budoucnost, láska k Míně – dceři bohyně Slovanstva a věčné milence autora

O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými

 

František Ladislav Čelakovský

Ohlas písní českýchsbírka lyrické poezie různého druhu (písně milostné, robotní…), zachycuje ráz české lidové slovesnosti a českého lidového života; Toman a lesní panna – cesta za milenkou, zklamání (našla si jiného), zásah nadpřirozené síly (smrt)

Ohlas písní ruskýchinspirován ruskou lidovou slovesností; bohatýrská minulost – Bohatýr Muromec (podle byliny Ilja a Kalin – car, Muromec – mstitel bezpráví), Čurila Plenkovič

 

Rukopisné padělky

Rukopis královédvorský – nejstarší české dějiny od počátku, Rukopis zelenohorský – jen úryvky; podvrhy, pravděpodobnými autory jsou Josef Linda a Václav Hanka