wz

6. česká literatura v době pobělohorské

 

1.      po porážce na Bílé hoře 1620

2.      nucený exil, hospodářský rozvrat, rekatolizace, germanizace, baroko; doba temna, 30-ti letá válka, kdy dochází k vojenským vpádům, drancování a ničení, rozsáhlá emigrace

3.      architektura: kostely, chrámy, oblouky, kopule, mohutnost, velkolepost staveb; Loreta, kostel sv. Mikuláše – Kryštof a Kilián Dienzenhoferové, kolonáda chrámu sv. Petra a Pavla
sochařství: křečovitost, vnitřní napětí; Matyáš Braun – sochy neřestí a ctností na Kuksu
malířství: kontrast světla a stínu; Rubens – ženy, akty; Rembrandt; Karel Škréta – portréty; Petr Brandl – oltáře
hudba: varhanní hra, fuga, opera; J. S Bach, J. Mysliveček; J. J. Ryba; Adam Michna z Otradovic, G. Händel

4.      exil – vyhnanství, lidé v něm žijící
alegorie – vyjádření tající v sobě jiný smysl, vyjádření myšlenky obrazem; jinotaj (J.A.K.)
interludium – krátká divadelní hra podobná frašce; (krátká, vysunutá část hudebního díla, nejčastěji improvizovaná věta pro varhany)

5.       

Baroko v Evropě

Itálie

Tarquato Tasso

Osvobozený Jeruzalém – veršovaný duchovní epos, po vzoru antických eposů, důraz na hodnoty křesťanské víry, téma křížové výpravy. Barokní je zde pojetí nepřítel – muslimů, kteří jsou líčeni jako nástroj ďábla.

Anglie

John Milton

Ztracený ráj – duchovní epos o odvěkém sváru dobra a zla v lidském nitru. V díle je kladen důraz na smysluplné žití. Zdůrazňuje význam práce, díky níž se lidé mohou vyvíjet k dobru a odvrátit svůj osud.

Emigrantská literatura

Pavel Stránský

O státě českém – latinský spis, encyklopedické poučení o českém státě, obhajoba Čech po Bílé hoře

 

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)

§         spisovatel, myslitel, zakladatel moderní pedagogiky

§         studium na protestantských univerzitách v Herbornu a Heidelberku

§         učitel a kněz jednoty bratrské, chtěl zlepšit úroveň bratrského školství, přiblížit svému národu obecnou vzdělanost

§         1628 – odchází z Čech, pobývá v Lešně, v Anglii, ve Švédsku, v Uhrách, v Holandsku – zde zemřel a je pochován

Před odchodem z vlasti

Labyrint světa a ráj srdce

§         rozsáhlá jinotajná próza, obraz autorovy pouti světem jako městem, marné hledání štěstí a spravedlnosti, kritika nedostatků soudobé společnosti,útočiště nachází ve spojení s Bohem

§         dílo není zcela originální (inspirace u domácích i cizích autorů)

§         Labyrint světa líčí Poutníkovu cestu městem-světem, v průvodu Všezvěda Všudybuda (= lidská zvědavost) a Mámení (= nedokonalost lidského poznání); neopatrností Mámení se stane, že Poutník vidí zpod špatně nasazených růžových brýlí pravou tvář světa a nedá se přesvědčit ani svést k názoru, že svět je dobrý a dokonalý

§         Ráj srdce vypravuje o místu klidu a pokoje

Pedagogické práce

Velká didaktika – latinsky; navrhuje novou organizaci vzdělávání, základní pedagogický spis o zásadách vyučování a výchovy; rozdělení školy do jednotlivých cyklů (stupňů): mateřská, obecná, gymnaziální, akademie; návaznost, přiměřenost učiva věku, učení ve spirále od jednoduchého ke složitému

Informatorium školy mateřské – určené především matkám a chůvám; podtrhuje význam předškolní výchovy dítěte

Svět v obrazech

§         první obrázková jazyková učebnice na světě, přehledná encyklopedie vědění o světě, 150 kapitol

§         poprvé vydána v Norimberku s dvojjazyčným textem (latinským a německým), s českým textem až po smrti Komenského

Brána jazyků otevřená – ze 7300 slov sestavil 1000 vět do tematicky uspořádaných kapitol (100)

Škola hrou – rozvíjí smyslové schopnosti

Encyklopedické práce

O poezii české – pojednání, obsahuje časomíru

 

Domácí literatura

Oficiální – jezuitská

Svatováclavská bible

Bohuslav Balbín

Učené Čechy

§         1. díl – dějiny pražské university, 2. díl – výklad o českých spisovatelích, 3. díl – pojednání o významných knihovnách a archívech

Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého – latinské pojednání, projev vlasteneckého smýšlení jezuity, vášnivá obrana češtiny proti germanizaci – přední obrozenecký obránce jazyka a národnosti

Bedřich Bridel

Co Bůh? Člověk? – duchovní náboženská lyrika světové úrovně, myšlenkově závažná veršovaná meditace o nicotnosti člověka a všemocnosti a dokonalosti Boha; báseň

Jesličky – sbírka vánočních písní a koled

Adam Michna z Otradovic

Česká mariánská muzika – písně s využitím lidového jazyka, zejména obrazných rčení; některé zlidověly: Chtíc, aby spal, Pod našima okny

 

Jan František Beckovský

Poselkyně starých příběhův českých – nahradila Hájkovu kroniku; události do r. 1526, vypravování je rozšířeno o oslavu českých světců, útoky proti představitelům husitství

Pololidová

Václav František Kocmánek

Interludium kratochvilné o selském hňupu chtějícím žabákem býti – parodický obraz tehdejšího venkovana, sedlák terčem výsměchu a hrubého humoru