wz

3. literatura předhusitská

 

1.       konec 14. století – 15. století

2.       Nástup Václava IV., první pražská defenestrace1419, papež se pokládá za hlavu světa, dvojpapežství, upálení Jana Husa v Kostnici, husitské války, bitva u Lipan,

3.       architektura: betlémská kaple, gotický arkýř Karlovy university, Spišský hrad
zbraně: cep, kůsa, řemdih, halapartna
sochařství: mramorový dvojportrét krále Matyáše KorvínaBeatrix
hudba: chorály

4.       chorál – jednohlasý duchovní sborový zpěv
polemika – spor, vzájemné vyvracení názorů protivníků
traktát – náboženská úvaha
archaismus – zastaralý výraz
reformátor – usiloval o úpravy, změny nějakého stavu
defenestrace – svržení z okna
ideál – vznešený vysoký cíl, nedostižný, nebo těžko dosažitelný
propagace – veřejné uvádění ve známost, šíření

5.        

Literatura období příprav husitského hnutí

Jan Hus (1371 – 1415)

narodil se v Husinci u Prachatic, z chudé rodiny; náboženský reformátor, pedagog, kazatel, univerzitní mistr a rektor, autor českých duchovních písní

ústní projevy a teoretická díla psal latinsky, výkladová a drobnější díla psal česky

česky:

Postila

59 kázání, výklad části evangelia formou kázání nebo traktátu; jadrný a srozumitelný jazyk

Listy z Kostnice

česky i latinsky, promluvy k čtenáři, dopisy přátelům z Kostnice, dokreslují jeho osobnost, upřímné, věří ve vítězství dobra

Výklad Viery, Desatera a Páteře

výklad tří modliteb, úvahy o mravním životě a kritika společnosti

Knížky o svatokupectví

ostrá kritika církve, jejího bohatství, zištnosti, prodávání odpustků

latinsky:

O církvi

hlavou církve je Kristus, ne papež; příslušníkem je jen ten, kdo nemá hřích

O pravopise českém

místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický (tj. se znaménky), nabodeníčko ż (měkké souhlásky), dlouhé samohlásky jsou označené čárkou – á; kladl velký důraz na správnou výslovnost, nahrazoval německá slova českými, odstranil archaismy

Jan Želivský

kazatel u P. Marie Sněžné, mši sloužil jedině česky, byl zastáncem a propagátorem českého kostelního zpěvu, popraven

Literatura v době husitských bojů

Jistebnický kancionál

zpěvník duchovních písní nazvaných podle místa nálezu – Jistebnice u Tábora

Ktož jsú boží bojovníci – bojový chorál husitských vojsk, za cíl měl povznést sebevědomí, dodat odvahu, statečnost, sjednotit k boji

Povstaň, povstaň, veliké město pražské – píseň Prahy s výzvou k boji proti Zikmundovi

Žižkův vojenský řád

vysoké morální požadavky: kázeňský řád, souhrn válečných a vojenských předpisů, pro všechny stejné povinnosti, vysoké tresty

Budyšínsky rukopis

polemické skladby proti Zikmundovi, veršované, obhajoba husitských ideálů: Žaloba koruny české, Porok Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou

Vavřinec z Březové

Píseň o vítězství u Domažlic – historická báseň, dokument; zobrazil zděšený útěk křižáků, ale v závěru představil toužený obraz míru

Husitská kronika – próza, latinsky, o událostech let 1414 – 1422 z hlediska stoupence pražských umírněných kališníků

Literatura doby polipanské
Bitva u Lipan – 1434, zpustošená země

Petr Chelčický

odvrátil se od husitskkých bojů, odsoudil válku a soudobou společnost, obhajoval pokoru, chudobu, pasivitu, dospěl k názoru, že je třeba odmítat jakékoli násilí, odmítal potřebu vyššího vzdělání

O trojiem lidu – traktát odsuzující středověké dělení společnosti na tři stavy; ve jménu Krista není možno páchat jakékoli násilí, vykonávat trest smrti a jinou moc nad lidmi

Sieť viery pravé – kritika soudobé církve, otázky světské moci a státu, kritika společnosti, ale uznává nutnost světské vrchnosti

Jednota bratrská – vznikla r. 1457 na základě myšlenek Chelčického, kritizována katolíky i husity.

Václav Šašek z Bířkova

Deník – zápisky jednoho z účastníků poselstva Jiřího z Poděbrad, vedeného Lvem z Rožmitálu, z cesty po západní a jižní Evropě