wz

28. Jinojazyčná literatura

 

Staroslověnské písemnictví

863 – příchod Konstantina a Metoděje, staroslověnština – srozumitelný jazyk – náboženské obřady

Život Konstantinův, Život Metodějův

životopisně a polemicky zaměřené legendy, obrana slovanského jazyka, vytvoření spisovného jazyka

Proglas

staroslověnská veršovaná předmluva k překladu evangelia, obhajoba staroslověnského jazyka a práva na jeho liturgickou funkci, autorem je Konstantin

 

Staroslověnské a latinské písemnictví

Po Metodějově smrti přetrvala staroslověnská kultura jen v Sázavském klášteře.

Hospodine, pomiluj ny

chorál, nejstarší duchovní píseň, konec 10. století, plnila funkci hymny, prosba o mír a úrodu, jednoduchá forma: 8 veršů bez rýmu a strofického členění

 

První staroslověnská legenda o sv. Václavu

obraz života, smrti a pohřbu knížete Václava (žil v Čechách kníže veliký slávou, jménem Vratislav, a žena jeho Drahomiř. I narodil se jim prvorozený syn, a když jej křtili, nazvali ho jménem Václav…

 

Kristiánova legenda

latinsky, Život a umučení sv. Václava a jeho babičky Ludmily

 

Vítězství latiny a pronikání češtiny

Kosmas

děkan svatovítské kapituly, vzdělanec

Kronika česká – české dějiny od nejstarších mýtických dob, 3 knihy; bohemika, ale psána latinsky; pověsti, vyprávění, vlastní zážitky, zachycuje úspěchy Přemyslovců

 

Svatý Václave

druhá česká duchovní píseň; rytíř, 3 sloky, básnické přívlastky, vlastenecký prosebný zpěv za český národ

 

Literatura předhusitská

Jan Hus (1371 – 1415)

narodil se v Husinci u Prachatic, z chudé rodiny; náboženský reformátor, pedagog, kazatel, univerzitní mistr a rektor, autor českých duchovních písní

ústní projevy a teoretická díla psal latinsky, výkladová a drobnější díla psal česky

latinsky:

O církvi – hlavou církve je Kristus, ne papež; příslušníkem je jen ten, kdo nemá hřích

O pravopise českém – místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický (tj. se znaménky), nabodeníčko ż (měkké souhlásky), dlouhé samohlásky jsou označené čárkou – á; kladl velký důraz na správnou výslovnost, nahrazoval německá slova českými, odstranil archaismy

 

1.      fáze NO – obranná

tuto fázi obrození odstartovalo vydání Rozprav na obranu jazyka slovanského, zvláště českého Bohuslava Balbína Františkem Martinem Pelclem; cíle: čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk, zvětšit zájem o českou kulturu a dějiny

Josef Dobrovský

Základy jazyka staroslověnského – první vědecká mluvnice staroslověnštiny; zakladatel slavistiky, latinsky

 

2. fáze – ofenzivní

ovlivněno napoleonskými válkami; rozvoj básnického i odborného jazyka, rozšíření slovní zásoby, slovanský humanismus, historismus (husité), víra v budoucnost národa

Josef Jungmann

Slovník česko – německý – nejúplnější soubor českých slov, vytváření nových slov

 

Pavel Josef Šafařík

Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích – všichni Slované jsou jeden národ a jednotlivé jazyky jsou nářečími

 

Pražská německá literatura

Franz Kafka

pražský rodák židovského původu, autor povídek, aforismů, deníkových záznamů, vliv existenciální filozofie

Proces – bankovní úřední Josef K., v bytu jsou cizí lidé, byl křivě obviněn, neví, co udělal, zatčen na své narozeniny (myslí, že je to vtip), odsouzen za vraždu, kterou nespáchal, přátelé o opouští, radí mu, ať se přizná, za rok ho „zapíchli“ – zemřel jako pes

Proměna – obchodní cestující Řehoř Samsa se probudil, je z něj bezmocný brouk, nemůže mluvit, zůstalo mu jen myšlení a city, myslí, že je to jen sen, sestra s ním soucítí, nosí mu jídlo, které jedí brouci, otec zlý, hodil po něm jablko, zranil ho, uvědomuje sei bezcennost, chřadne, už za něj stydí i sestra, chtějí se ho zbavit, rána zhnisala, vysílením a smutkem umřel, rodina si ulevila

Venkovský lékař, Zámek, Amerika

 

Franz Werfel

dramatik, prozaik; v tvorbě: náboženské motivy lásky, k bližnímu, morální čistoty a dobra, dokonalá charakteristika postav

Ne vrah, zavražděný je vinen

Čtyřicet dnů

Verdi – biografický román

Píseň o Bernardettě – román

 

Egon Erwin Kisch

„zuřivý“ reportér, novinář

Pasák; Pražská dobrodružství – reportáže a drobné prózy; Pražský pitaval – kriminalistická studie; Tržiště senzací – autobiografický román

 

Autoři píšící v jiných jazycích po 2. sv. válce

Arnošt Lustig

je autorem próz se židovskou tématikou, vlastní zážitky z Terezína, Osvětimi a Buchenwaldu; uprchl z transportu smrti a účastnil se Pražského květnového povstání

Démanty noci – v nejhorších podmínkách dokáže v člověku zvítězit cit lidské solidarity a přátelství nad sobectvím a strachem

Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou – vypráví o vzpouře mladé polské židovky, zastřelí v umývárně před plynovou komorou německého důstojníka

Nemilovaná – o prostitutce v terezínském ghettu

Dita Saxová – novela; osiřelá židovka poznamenaná zážitky z koncentračního tábora, nedokáže se vyrovnat s traumaty svého života a končí sebevraždou

 

Josef Škvorecký

spisovatel, nakladatel, hudebník, gymnázium v Náchodě, lékařská praxe, filosofická fakulta, nakladatelství Odeon, 1968 exil, nakladatelství Sixty – Eight Publishers

Zbabělci – 8 květnových dnů v r. 1945, Danny Smiřická – jazzová hudba, provokace

Konec nylonového věku

Tankový prapor – 1. titul torontského nakladatelství, Danny jako rotný a velitel tanku v době základní vojenské služby, humorná satira vojenské služby

Prima sezóna – protektorát, Danny se snaží namlouvat si dívky, komické příběhy, autor to považuje za svou nejlepší knihu

Mirákl, Příběh inženýra lidských duší – romány

Sedmiramenný svícen – povídky o osudech Židů, postava Dannyho

Babylonský příběh a jiné povídky

Lvíče – kriminální román, odehrávající se v prostředí pražského nakladatelství na přelomu 50. a 60. let; o mravním selhání svědomí, zradě a pomstě

Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Návrat poručíka borůvky – detektivky

Scherzo capriccioso

 

Milan Kundera

emigrant ve Francii, nehlásí se k nám

Monology – erotická láska moderních lidí

Směšné lásky – povídky; Já truchlivý bůh – hrdina usiluje o přízeň dívky, která se učí na konzervatoři. Představí ji přítele řeka, jako ředitele athénské opery. Při setkání dívku okouzlí a ta s ním prožije noc. Údajný šéfdirigent měl odcestovat zpět do Athén, ale protože se do dívky zamiloval, znovu ji vyhledal. Ta však s ním nechce mít nic společného a rozhodne se, že pro ni láska přestane existovat; Falešný autostop – nejlepší povídka v cyklu o dvou mladých lidech, kteří na dovolené hrají hru: ona je vyzývavá stopařka a on galantní a dotěrný řidič. Chlapci se dívka v podobě prohnané svůdkyně zprotiví a podle toho s ní i jedná.

Žert – hrdina románu má známost s dívkou Markétou, naivní a dogmatickou, která odjíždí na školení. Dotkne se jej, že v dopise nepsala, jak se jí stýská, ale o tom, jak se jí tam líbí a že revoluce na Západě na sebe nedá dlouho čekat. Hrdina, aby ji šokoval, jí odepíše na pohlednici: optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij. Poté se odvíjí děj, který je obrazem 50. let. Ludvík je vyloučen z fakulty, a je přidělen k černým baronům. Po letech se setkává s manželkou bývalého přítele Zemánka, který měl podíl na jeho pádu. Chce se mu pomstít tak, že svede jeho ženu, ale Zemánek mu ještě poděkuje, neboť má sám milenku.

Život je jinde, Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění, Nesmrtelnost – romány, které nejprve vyšly francouzsky

Nesnesitelná lehkost bytí – manželé migrující do Švýcarska