wz

20. světová literatura mezi dvěma světovými válkami

 

1.      1918 – 1939

2.      rozvoj techniky a civilizace; 1. světová válka, pan úsilí o nový řád vede k vítězství fašismu a komunismu, rozpad R-U, světová hospodářská krize 30. let, španělská občanská válka, 2. světová válka

 

Umělecké směry

vitalismus – názor, podle něhož v živých organismech působí nehmotná nadpřirozená životní síla entelechie, kterou fyzika a chemie nemůže postihnout. Klasický vitalismus soudobá věda sice odmítá, nicméně rozdíl mezi živým a neživým se nepodařilo uspokojivě překlenout. Vývojový tendence v evropském umění a zejména v literatuře, která vznikla jako reakce na prožité katastrofy 1. světové války. Autoři spjatí s vitalismem se v dílech vraceli k tematice radosti ze života, který je naplněn vřelými vztahy k lidem i věcem kolem nás. Svět přirozených lidských vztahů vitalisté stavěli proti násilí, válce, nesvobodě a smrti.

civilismus – umělecký proud počátku 20. století, zdůrazňující střízlivý vztah k životu a víru v pozitivní vliv moderní technické civilizace na člověka a společnost. Obraz technických vymožeností, moderního života a světa, oslava všedních věcí, lidské práce.

expresionismus – protiklad naturalismu a impresionismu, není přiřazován k avantgardě, je zaměřen na vyjádření individuálních prožitků, dostatečně silných, aby se mohly stát pravdivou realitou, emocionálně srozumitelnou.

hudba: A. Schönberg, A. Berg, A. Webern, E. Křenek, A. Hába

malířství: E. Munch, J. Ensor, O. Miller, E. L. Kirchner

futurismus – literární a výtvarný umělecký směr, jeden z hlavních avantgardních směrů, vznik futurismu je spojen s Futuristickým manifestem F. T. Marinettiho. Futurismus programově neguje dosavadní estetické konvence aliterární formy, oslavuje dynamiku technického světa a industriální společnost a za projev této dynamiky považuje i sociální revoluce se všemi nezbytnými rysy militarismu. Nejvýrazněji se futurismus projevil v Itálii a v Rusku po 1. světové válce. Ovlivnil dadaismus a surrealismus.

kubismus – název malířského směru, který založili P. Picasso a Cbraque kolem 1910 v Paříži, pochází od přezdívky, kterou kritik Louis Vauwcelles užil k osouzení nových obrazů Braqua. 1908 recenzi první Braqueovy výstavy v Kahnweilerově galerii poprvé použil slova „kubus“ a následujícího roku hovořil opět v souvislosti s Braquem o „kubistických bizarnostech“. Mnohopohlednost.

malířství: P. Picasso, J. Čapek, C. Braque,

kubofuturismusvětev ruského futurismu, vyzýval k reformě básnického jazyka a poezie vůbec, odmítal literární autority, tradice a konvence. Spojení futuristického dynamismu a kubistické mnohopohledovosti, zachycení složité skutečnosti z mnoha úhlů pohledu, polytematičnost. Kaligramy = obrazové básně.

dadaismus – rumunský básník Tristan Tzara, němeční spisovatelé Hugo Ball a Richard Hülsenbeck a alsaský malíř a sochař H. Arp založili Kabaret Voltaire, jako literární klub spojení s výstavní síní a jevištěm. Název Dada pro hnutí dodalo náhodné otevření Laroussova slovníku. V Galerii Dada vystavovali svá díla H. Arp, G. de Chirico, M. Ernst, L. Feininger, V. Kandinskij, P. Klee, O. Kokoschka a P. Picasso. V manifestech Tzara vysvětluje, že dadaisté neuznávají „uměleckou tvorbu, ale výrobu, jejímž základem je princip náhody a montáže“, koláž jako umělecké dílo převzali dadaisté od kubistů. Chcete-li napsat dadaistickou báseň, vezměte noviny, nůžky, vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít báseň, vystřihněte článek, potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku a naházejte je do pytlíku. Lehce zatřepejte, vytahujte potom jednotlivé výstřižky jeden po druhém a skládejte je v takovém přadí, jak jste je vytahovali. Pečlivě slova opište. Báseň se Vám bude podobat. Tento směr je založen na principu náhodnosti, nahodilosti a nesmyslnosti věcí a vztahů, zdůrazňuje uměleckou absurditu, jako všechny nové avantgardní směry, chtěl šokovat a provokovat.

surrealismus – zakladatelem je teoretik, básník a prozaik André Breton, sám autor dadaistických scének, napsal, že surrealismus vznikl z popelu dada. Na rozdíl od dada, které bylo podle Bretona prozatímním po postojem a dávalo spíše impulsy, vypracoval si surrealismus pevný systém, který obsáhl všechny závažné dobové otázky společenské, filosofické, psychologické a umělecké. Surrealistické hnutí ve Francii lze datovat rokem 1919, od vydání knihy André Bretona a Philippa Soupaulta Magnetická pole. Autoři v ní použili poprvé soustavné techniky automatického záznamu.

malířství: Salvador Dalí, Antonin Artaud, Max Ernst, Adolph Gottlieb, Mikuláš Medek, Paul Nash, André Mason, Yves Tanguy

film: Salvator Dalí, Lee buńuel – Andaluský pes 1929 – němý film, jehož základem jsou sny a volně řezané absurdní motivy, David Lunch,

existencialismus – zahrnuje učení, která spojuje důraz na pojem existence, ale která jsou značně odlišná. Jako klasifikující pojem je proto existencialismus vágní a často i sporný. Navíc se prolíná s příbuznými filosofickými směry. Společným impulsem existencialismu byla zkušenost první světové války, v níž se člověk stal pouhou součástkou v neosobní mašinérii politických a ideových hledisek a následující rozvoj industriální společnosti s jejími negativními jevy, skrytými ovšem pod povrchem jejího relativního blahobytu.

Francie

poezie

Guillaume Apollinaire

Byl nemanželským synem, dětství prožil v Monaku, literární život zase v Paříži. Navštívil i Prahu. Účastnil se světové války, byl dělostřelec, zraněn šrapnelem do hlavy. Krátce po válce umírá na španělskou chřipku. Je zakladatelem a propagátorem nových uměleckých tendencí (kubismus a futurismus). Byl také stoupencem surrealismu. Ve svých sbírkách použil metody asociativního spojení představ. Kladl důraz na fantazii a hru se slovy. Ve snaze spojit malířství s poezií vytvářel tzv. kaligrafy.

Alkoholy – b. Pásmo – volný proud vědomí, dojmů, zážitků z putování soudobou Paříží

Kaligramytext spojen grafickým uspořádáním v optický celek

Prsty Tiresiovy

 

André Breton

Francouzský básník a umělecký teoretik, studoval medicínu, jako medik ošetřoval raněné vojáky i duševně choré. Položil základy ke vzniku surrealismu. Inspirace Fredovými knihami.

Magnetická pole, Bělovlasý revolver, Bláznivá láska – sbírky

Nadjapróza

 

Tristan TzaraManifesty

 

Paul Eluard

Básník, který se od dadaismu přiklonil k surrealistům, později se ale také s nimi jako přesvědčený komunista rozešel. Vytýkal jim jednostrannost a nezájem o společenské dění. Přednášel v Praze.

Veřejná růže, Poezie a pravda, Říkám, co je pravda, Nepřerušená poezie – sbírky

 

próza

Marcel Proust

zástupce experimentální prózy, z bohaté lékařské rodiny, samotář

Hledání ztraceného času – 8 dílný román, nekonvenční postup, detailní vyjádření zážitků a pocitů vypravěče

 

Romain Rolland

Představitel humanistické tradice, držitel Nobelovy ceny, prozaik, hudební vědec, autor životopisů významných osobností.

Jak Kryštof – 10 dílný cyklus o osudech geniálního německého hudebníka

Petr a Lucie – protiválečně zaměřená novela o lásce v kontrastu s hrůzami války

Okouzlená duše, Dobrý člověk ještě žije – protiválečné romány

 

Henri Barbusse

dobrovolník na západní frontě (x Němcům), pak deziluze, procitá z vlastenectví, popisuje reality přímo z bojiště

Oheň – deník vojenské čety, vlastní zážitky z fronty, netradiční román – pásmo scén, úvah, příběhů bez ústředního hrdiny

 

Antoine de Saint - Exupéry

francouzský hrabě, letec ve 2. světové válce

Malý princ – setkání letce s malým princem z neznámé planety, nutnost přátelství a odpovědnosti, projev víry v člověka a jeho velikost, rozdílnost pohledu na svět

Noční let – letecký román

 

Anglie

Thomas Stearns EliotPustina, Čtyři kvarteta

 

James Joyce

irský prozaik, novátor v próze, užívá metodu volného proudu vědomí, mnohovýznamový sled dojmů a obrazů, působivý jazyk

Dubliňanévztah k rodné zemi

Odysseusparafráze antického mýtu, obraz současného Dublinu a vztahů mezi lidmi

Oplakávání Finnegana

 

John Galsworthy

Anglický prozaik a dramatik, pocházel ze zámožné anglické univerzity, získal doktorát práv na Oxfordu, ale před advokátskou praxí dal přednost cestování, podílel se na vzniku sdružení spisovatelů, byl brilantním kritikem vyšší společnosti, je nazýván posledním velkým vypravěčem Viktoriánské doby, v r. 1932 dostal Nobelovu cenu

Sága rodu Forsythů, Moderní komedie, Konec kapitoly – osudy jedné rodiny v Anglii, autor sleduje její pozvolný rozklad od 80. let 19. století po 30. léta 20. století, pečlivě se věnuje nejvýznačnější vlastnosti všech členů rodiny – smyslu pro majetek, rodinnou pospolitost a pro stabilitu společenského uspořádání – to vše se dostává do sporu se smyslem pro krásu a vášeň

 

Georg Bernard Shaw

získal Nobelovu cenu

Pygmalionsázka profesora fonetiky Higginse, že v krátké době vychová a uvede do vznešené společnosti nevzdělanou květinářku Lízu – námět pro muzikál My Fair Lady

 

David Herbert LawrenceMilenec lady Chatterleyové

 

Lewis CarrolAlenka v říši divů

 

Virginia Wolfová – K majáku, Vlny, Mezi akty

 

Německo

Christian MorgensternŠibeniční písně, Palma Kunkel

 

Thomas Mann

představitel humanistické a demokratické prózy, získal Nobelovu cenu

Buddenbrookovégenerační román o vzestupu a pádu lübecké podnikatelské rodiny, inspirován vlastními zážitky

Josef a bratři jeho – tetralogie, převyprávění biblické legendy; o mezilidských vztazích

Doktor Faustus, Malý pan Friedeman, Smrt v Benátkách, Tonio Kröger, Mário a kouzelník, Zpověď hochštaplera Felixe Krula, Kouzelný vrch

 

Heinrich Mann

starší bratr Thomase, společně emigrovali do USA před Hitlerem

Profesor Neřád – satirický román o gymnaziálním profesoru řečtiny alatiny, vyvolal velkou vlnu kritiky a nevole v kruzích, kterých se nejvíce dotkl

 

Erich Maria Remarque

původním povoláním obchodník, také závodník, demokrat, humanista, na západní frontě – vystřízlivěl z vlastenectví, ztracená generace, emigroval

Na západní frontě klid – nejslavnější román vztahující se k 1. světové válce, někdy se označuje jako generační, všímá si války z hlediska Němců, pěstovaného nacionalismu, až fanatismu, který vede třídu studentů k tomu, aby se přihlásila do armády, válka pro ně znamená hrdinství a dobrodružství, ve výcvikovém táboře zjistí, že armáda je hlavě dril, cílem výcviku je to, aby voják ztratil schopnost vlastního uvažování a stala se z něj manipulovatelná figura

Cesta zpátky – volné pokračování ↑

Tři kamarádi – Robby, Otto a Gottfried se stali přáteli na život a na smrt za 1. sv. války, kterou přestáli společně v blátě zákopů a ohních bubnové palby. Jako demobilizovaní vojáci neměli v poválečném rozvráceném Německu život o mnoho lehčí, svorné kamarádství jim však pomáhá obstát v boji o holé živobytí, a dokáží dokonce postarat se i o dívku jednoho z nich, když ztratí zaměstnání a těžce onemocní

Jiskra život, Čas žít, čas umírat – romány vztahující se k 2. světové válce

 

Lion Feuchtwanger

autor historických románů se současným podtextem, zvláště z židovských dějin

Židovka z Toleda, Žid Süss, Židovská válka – téma židů a jejich historie

Lišky na vinici – z francouzské historie

Bláznova moudrost – biogravický román o J. J. Rousseauovi

Goyabiografie španělského malíře

Čekárna – trilogie o soudobém Německu

 

Bertolt Brecht

dramatik, režisér, divadelní teoretik, tvůrce „epického divadla“ – snaha rušit divadelní iluzi, vypravěčský komentář, oslovování publika

Žebrácká opera – hlavním hrdinou je slavný lapka Meckie Messer

Matka Kuráž a její děti – dramatická kronika o třicetileté válce

Stach a bída Třetí říše – o životě v nacistickém Německu

 

Pražská německá literatura

Franz Kafka

pražský rodák židovského původu, autor povídek, aforismů, deníkových záznamů, vliv existenciální filozofie

Proces – bankovní úřední Josef K., v bytu jsou cizí lidé, byl křivě obviněn, neví, co udělal, zatčen na své narozeniny (myslí, že je to vtip), odsouzen za vraždu, kterou nespáchal, přátelé o opouští, radí mu, ať se přizná, za rok ho „zapíchli“ – zemřel jako pes

Proměna – obchodní cestující Řehoř Samsa se probudil, je z něj bezmocný brouk, nemůže mluvit, zůstalo mu jen myšlení a city, myslí, že je to jen sen, sestra s ním soucítí, nosí mu jídlo, které jedí brouci, otec zlý, hodil po něm jablko, zranil ho, uvědomuje sei bezcennost, chřadne, už za něj stydí i sestra, chtějí se ho zbavit, rána zhnisala, vysílením a smutkem umřel, rodina si ulevila

Venkovský lékař, Zámek, Amerika

 

Franz Werfel

dramatik, prozaik; v tvorbě: náboženské motivy lásky, k bližnímu, morální čistoty a dobra, dokonalá charakteristika postav

Ne vrah, zavražděný je vinen

Čtyřicet dnů

Verdibiografický román

Píseň o Bernardettěromán

 

Egon Erwin Kisch

„zuřivý“ reportér, novinář

Pasák

Pražská dobrodružství – reportáže a drobné prózy

Pražský pitaval – kriminalistická studie

Tržiště senzací – autobiografický román

 

Rakousko

Arnold Zweig

Spor o seržanta Gríšuromán, obraz 1. světové války

 

Robert Musil – Zmatky chovance Törlesse, Muž bez vlastností

 

Stefan ZweigAmok, Šachová novela, Maaarie Sutartovna

Itálie

Filippo Tommaso MarinettiOsvobozená slova

 

Rusko

Vladimír Majakovskij

představitel ruského futurismu, spáchal sebevraždu – jeho ideály se nenaplnily, hodně pil

Oblak v kalhotách – vlastní prožitky a postoje

Správná věc – víra v revoluci

 

Sergej Alexandrovi Jesenin

Píseň o velikém pochodu – téma občanské války

Zpověď chuligána – sbírka

Anna Sněžina – lyrická skladba

 

Ivan Buninmistr povídky, přilnutí k venkovu, obraznost

 

Maxim Gorkij

prozaik a dramatik, most mezi ruskou a sovětskou literaturou, povídky a romány psychologické, socialistickorealistické, generační

Matka – první román socialistického realismu, Vazivová má syna Pavla, který organizuje demonstrace a stávky, vězení, matka pak roznáší letáky za něj, upustila od Boha

 

Issak Babel

narodil se v Odesse, Žid, vzdělané prostředí, umí francouzsky, v občanské válce na straně rudých, je i ve výpravě proti Polsku, válečný dopisovatel

Rudá jízda – povídkový soubor; zobrazuje vlastní zkušenosti, tažení s kozáky roku 1920, obraz drsného života, složitých konfliktů, dramatičnost

 

Jevgenij Zamjatin

My – úvahová, ironie, výsměch sovětské moci

 

Michail Šolochov

pocházel z oblasti řeky Donu, epik ruské revoluce, barevně zachytil osudy donských kozáků za občanské války, dopad 1. sv. války na Rusko, komunista, získal Nobelovu cenu

Tichý Don – 4 dílný román; o životě kozáků v 1. světové válce a po ní

Rozrušená země – o kolektivizaci po říjnové revoluci, drsný obraz skutečnosti

Osud člověka – novela; tematika války a poválečného světa

 

USA

Theodore DreiserAmerická tragédie

 

Ernest Hemingway

získal Nobelovu cenu, představitel prózy ztracené generace = američtí spisovatelé, kteří odešli do války jako studenti – dobrovolníci s představou boje za svobodu a demokracii, brzy však pochopili svůj omyl, válka jako první životní zážitek je natrvalo poznamenala

Sbohem, armádo – román; vlastní zážitky a vzpomínky z fronty, ideová dezorientace hrdinů – upínají se proto k základním hodnotám individuálního lidského života (láska, přátelství, odvaha, čest)

Komu zvoní hrana – román; reakce na španělskou občanskou válku, boj proti fašismu, hlaví hridna – americký dobrovolník Robert Jordán, je těžce raněn, čeká na smrt a teprve naléhá skutečný smysl života (láska k španělské dívce)

Stařec a moře – novela; obraz zápasu s přírodou a zlem do posledních chvil života, vzdát se = ztratit lidskou důstojnost, kubánský stařec Santiago, chudý rybář, vedl statečný, ač beznadějný boj s mořem a žraloky o svůj úlovek, oslava lidské aktivity a nezdolnosti

I slunce vychází

 

William Faulkner

Pochází ze staré jižanské rodiny, účastnil se jako pilot 1. světové války, studoval na univerzitě, ale studií zanechal a živil se příležitostnými zaměstnáními a psaním. Spolupracoval s filmovými studii v Hollywoodu.

Divoké palmy – obraz amerického Jihu, sociální a rasové problémy

Absolóne, Absolóne!, Vojákův žold, pobertové, Vesnice, Město, Sídlo

 

Francis Scott FitzeraldVelký Gatsby, Něžná je noc

 

John Steinbeck

Nobelova cena

Hrozny hněvu – osudy kalifornských drobných farmářů a v době hospodářské krize – ztrácejí půdu, vystěhovalectví, cesta na západ, marné hledání obživy; venkov jako útočiště před civilizací

O myších a lidech

 

Robinson JeffersDvojitá sekera a jiné básně

 

Dánsko

Martin Andersen NexöPelle Dobyvatel, Ditta, dcera člověka, Rudý morten

 

Španělsko

Federico García LorcaKrvavá svatba, Cikánské romance, Dům doni Bernardy