wz

2. Vývojové tendence nejstarší české literatury

 

1.      Velká Morava, pronikání křesťanství, český přemyslovský stát, nositeli pol. 9. stol. – počátek 15. stol

2.      vzdělanosti se stávají duchovní, 1357 – Karlova Universita

3.      architektura – Pražský hrad, vyzdobení staroměstské mostecké věže
malířství – Velislavova bible, fresky, Mistr Theodorik: Světec – Karlštejn
hudba – strunné nástroje, milostné písně

4.      hlaholice a cyrilice – z řecké abecedy
kronika – chronologický popis událostí určité oblasti, rodu apod.
bohemika – česká slova v latinském textu
glosy – vpisy do latinských rukopisů: poznámky, překlady
legenda – veršovaný nebo prozaický útvar; vyprávění o životě, skutcích, zzracích, mučednictví světců

5.       

Staroslověnské písemnictví

863 – příchod Konstantina a Metoděje, staroslověnština – srozumitelný jazyk – náboženské obřady

Život Konstantinův, Život Metodějův

životopisně a polemicky zaměřené legendy, obrana slovanského jazyka, vytvoření spisovného jazyka

Proglas

staroslověnská veršovaná předmluva k překladu evangelia, obhajoba staroslověnského jazyka a práva na jeho liturgickou funkci, autorem je Konstantin

Staroslověnské a latinské písemnictví

Po Metodějově smrti přetrvala staroslověnská kultura jen v Sázavském klášteře.

Hospodine, pomiluj ny

chorál, nejstarší duchovní píseň, konec 10. století, plnila funkci hymny, prosba o mír a úrodu, jednoduchá forma: 8 veršů bez rýmu a strofického členění

První staroslověnská legenda o sv. Václavu

obraz života, smrti a pohřbu knížete Václava (žil v Čechách kníže veliký slávou, jménem Vratislav, a žena jeho Drahomiř. I narodil se jim prvorozený syn, a když jej křtili, nazvali ho jménem Václav…

Kristiánova legenda

latinsky, Život a umučení sv. Václava a jeho babičky Ludmily

Vítězství latiny a pronikání češtiny

Kosmas

děkan svatovítské kapituly, vzdělanec

Kronika česká – české dějiny od nejstarších mýtických dob, 3 knihy; bohemika, ale psána latinsky; pověsti, vyprávění, vlastní zážitky, zachycuje úspěchy Přemyslovců

Svatý Václave

druhá česká duchovní píseň; rytíř, 3 sloky, básnické přívlastky, vlastenecký prosebný zpěv za český národ

Vznik česky psané literatury

vrcholný středověk

Vliv ústní lidové slovesnosti, ústní šíření literatury, nepůvodní náměty, anonymita autora, literatura šířená ústně, neznalost písma.

Duchovní lyrika – Kunhutina modlitba

Duchovní epika – legenda o sv. Jiří

KoldaKoldic

O srdnatém rytíři – rytířský hrdinský epos napsaný česky

Alexandreis

neznámý autor – šlechtic, podle předloh, slava krále Alexandra Velikého, hrdinské činy…

Dalimilova kronika

dějiny od příchodu praotce Čecha až do počátku 14. stol., zřejmě napsána šlechticem, veršovaná, název je omyl z 16. století, uvědomělé vlastenectví, jako historický pramen není spolehlivá

literatura doby Karlovy

Legenda o sv. Kateřině

náročná forma; o lásce krásné a učené dívky z královského roku ke Kristu, odmítla císaře

Legenda o sv. Prokopu

zájem o současný život, skutečný svět, srozumitelná a přístupná forma; o opatovi sázavského kláštera

Podkoní a žák

spor panského služebníka a studenta o tom, kdo se má lépe

Tristram a Izolda (námět z Fr. příběhu, rytířská epika), Trójanská kronika (próza o trójské válce a jejích hrdinech, první tištěná kniha v Čechách), Dřěvo se listem odievá, Píseň veselé chudiny

Povídky: o Bruncvíkovi, o Štilfrídovi

Hradecký rukopis

autoři neznámí, poprvé kritika nedostatků světských i církevních, obraz měšťanského života

Karel IV.

Moralitates mravní sentence

Vita Caroli – latinsky, vlastní životopis Karla IV:

Smil Flaška z Pardubic

Nová rada – alegorie, zvířata radí lvovi – rada králi, jak má vládnout (edeál panovníka podle představ vysoké šlechty)

Tomáš Štítný ze Štítného

laik (bez teologického vzdělání), řešil mravní a sociální otázky, zchudlý šlechtic

Řeči besední – náboženská a filosofická témata

Řeči nedělní a sváteční – výklad částí evangelia